VISIE

Veertig-jaar geleden sprak de Here tot voorganger Dudley en Cynthia Monart om de Antillianen te bereiken en voor te bereiden met het Woord van God. Veertig jaar geleden zijn ze begonnen met deze gemeente, waarin Nederlands en Papiaments gesproken wordt, "De Waterstroom Ministries".
Zij verkondigen Jezus, de Christus als het hoofd van de gemeente (kerk) en het gemanifesteerde Woord van God. Hun doel is te leren het Woord van God met eenvoud en begrip, zodat het in ons dagelijkse leven toegepast kan worden op een praktische manier; gevormd worden in mensen, die, hun onmiddellijke omgeving veranderen en allen die zij in directe contact komen.

*Het doel van de gemeente is van Boven naar Boven, naar binnen en naar buiten. Dit houdt in dat we ons als gemeente willen richten op God (Boven), op de mensen die deel uitmaken van de gemeente (Binnen) en op mensen die niet bij de gemeente horen (Buiten).

*Gezien vaak taalbarrière een probleem is, is het goed om de Antillianen te bereiken in hun eigen taal.

Basis: het Grote Gebod en de Grote Opdracht

De basis voor onze gemeente is het grote gebod dat Jezus heeft gegeven (Mt.22:36-40) e?n de grote opdracht die Hij gaf aan zijn discipelen (Mt.28:18-20, Mk.16:15,16). Hieronder is de visie verder uitgewerkt. Doel van onze visie is om duidelijk te maken hoe wij ons als gemeente op basis van het grote gebod en de grote opdracht verder willen ontwikkelen.

Maak God groot met je leven

Het liefhebben en dienen van God is het doel van de gemeente en zou ook het levensdoel moeten zijn van iedere christen.

De Bijbel roept ons op om God te eren en te dienen door onze woorden en daden. Dat betekent dat we hoorders en daders van het Woord (de Bijbel) moeten zijn. Daarom verdiepen we ons in de Bijbel en zoeken daarin, geholpen door de Heilige Geest, naar Gods bedoelingen. We sporen elkaar in de gemeente aan om dit in praktijk te brengen.

In onze gemeente kunnen geen zonden of daden worden toegelaten die ingaan tegen Gods uitgangspunten en bedoelingen. Een gelovige wordt aangesproken op dit gedrag. De gemeente spant zich ervoor in dat hij/zij afstand neemt van zulk gedrag, vergeving ontvangt en weer volledig kan functioneren. In het uiterste geval kunnen wij ons echter genoodzaakt zien om afstand te nemen van iemand die vasthoudt aan zijn of haar verkeerde en schadelijke gedrag. Laat Gods liefde voelen aan de ander.

Elk mens is in Gods ogen waardevol en Hij houdt van alle mensen. In onze gemeente moet dat blijken doordat elk lid van de gemeente zijn naaste lief heeft als zichzelf. Dit moet zich uiten in daden van naastenliefde zoals belangstelling, zorg, opvang, mededogen en respect voor elkaars gevoelens.

Zorg en belangstelling voor onze naaste begint in onze gezinnen en in de gemeente, maar blijft daar niet bij! Uiteindelijk hoort onze liefde zich uit te strekken naar elk mens die God op onze weg brengt. Daarbij willen we ook mensen in andere delen van de wereld niet over het hoofd zien.

De grote opdracht Breng het evangelie Gods boodschap van behoud en redding (het evangelie) geldt voor de gehele mensheid. Wij willen dat invullen door hiermee te beginnen bij onze kinderen, vervolgens in onze omgeving, en ook in andere delen van de wereld. Onze activiteiten op dit vlak willen we op deze verschillende schaalniveaus richten, rekening houdend met de praktische mogelijkheden van de gemeente.

Groei samen tot volwassen en dienende christenen In onze samenkomsten zullen onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus worden gee?erd en grootgemaakt. De gelovigen ontmoeten elkaar hier als familie van God. Als broeders en zusters vieren we regelmatig met elkaar het Avondmaal als een instelling van Jezus Christus.

In de samenkomsten zijn zowel gelovigen als ongelovigen van harte welkom. Elke gelovige kan in de samenkomsten iets naar voren brengen – een gebed, een lied, een getuigenis, een profetie of een andere geestesuiting - om God te eren en de andere aanwezigen te inspireren en op te bouwen. Wij leren elkaar vanuit de Bijbel. Het doel van dit alles is, dat we elkaar opbouwen en bemoedigen, zodat we dichter bij Christus leven en mensen die nog niet geloven kunnen merken, dat God in Zijn gemeente werkt. Onze eigen kinderen en jongeren moeten zich in de gemeenten ‘thuis’ en aanvaard voelen, worden opgebouwd in hun relatie met de Heer en worden onderwezen in de Bijbel.

Elk lid van de gemeente moet in Christus opgroeien tot geestelijke volwassenheid; daarvoor is groei van het geloof nodig. Daarom neemt onderwijs, het zelfstandig en gezamenlijk onderzoeken van de Bijbel en het bespreken hiervan een belangrijke plaats, in het gemeenteleven.

God geeft gaven aan de gemeente om de gemeente te laten groeien in geloof en in getal. Wij richten ons erop om de gaven van elk lid te stimuleren, te ontwikkelen en een plaats te geven in de gemeente. Wij zien dat er een veelheid aan gaven en aan taken in de gemeente ligt. Elke gelovige levert met zijn of haar unieke gave een bijdrage aan de bouw van de gemeente van Jezus Christus, en heeft ook een verantwoordelijkheid om zich hiervoor in te zetten.

God geeft aan personen speciale gaven (zoals herders, leraars, evangelisten etc.) om de gemeenteleden toe te rusten en om de gemeente te dienen, zodat deze kan groeien in geloof en in aantal. Het beleid is er op gericht om deze personen te stimuleren en in staat te stellen om hun werk goed te doen..